Statut Koła

Statut Koła Naukowwego Politologów

Rozdział  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Koło Naukowe Politologów, zwane dalej „Kołem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Celami Koła  jest działalność naukowa i oświatowa w zakresie nauk humanistycznych, w tym w szczególności polegająca na:

– podnoszeniu poziomu wiedzy humanistycznej z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i nauk politycznych

– samodoskonaleniu się członków Koła

– rozwijaniu kontaktów z pracownikami i studentami innych szkół wyższych

– współpracy z innymi kołami, stowarzyszeniami, organizacjami  w ramach statutowej działalności

– aktywizacji naukowej studentów Uniwersytetu Łódzkiego

– reprezentowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na zewnątrz

Art.2

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1)organizowanie regularnych spotkań dyskusyjnych;

2)uczestnictwo i organizację konferencji oraz seminariów naukowych

3)prowadzenie działalności integrującej członków koła poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

4)opracowanie i prowadzenie strony internetowej;

5)współpracę i wzajemną pomoc członków koła;

6)inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów zrzeszenia;

Art.3

Realizacja powyższych celów Koła opiera się na społecznej pracy jego członków.

Art.4

Siedzibą Koła jest Instytut Studiów Politologicznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Art. 5

 1. Nadzór nad działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy, będący pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego;
 2. Koło podlega przepisom ogólnouczelnianym
 3. Statut przewiduje możliwość powołania sekcji w ramach Koła zgodnie z regulaminem UŁ

Art.6

Koło działa bezterminowo.

Rozdział II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA

Art.7

1.Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Łódzkiego, który

1)Złoży pisemną deklarację przynależności

2)Akceptuje i utożsamia się z celami koła

3)Chce czynnie uczestniczyć w pracach koła

2.   Statut członka nadaje przyznaje Zarząd Koła w drodze uchwały

Art.8

Członkowie Koła zobowiązani są:

1)godnie reprezentować Koło w środowisku akademickim oraz na zewnątrz/ dbać o dobre imię koła

2) czynnie realizować cele Koła

3)regularnie uczestniczyć w spotkaniach Koła

4) uiszczać w  terminie składkę członkowską

a) termin i kwotę określa Zgromadzenie

b)o zwolnieniu ze składki decyduje Zgromadzenia

Art.9

Członek ma prawo brać udział w życiu Koła, w szczególności:

1)      Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze

2)      Wpływać na kierunki działalności Koła oraz wnisokować w sprawach dotyczących jego funkcjonowania

3)      Korzystać z rekomendacji, gwarancji Koła w swej działalności

4)      Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Koło

Art.. 10

Członkostwo w Kole ustaje wskutek:

 1. złożenie Zarządowi Koła pisemnej deklaracji o wystąpieniu z Koła
 2. ukończenia nauki na Uniwersytetecie Łódzkim
 3. wykluczenia uchwałą Zgromadzenia, podjętą zwykłą większością głosów w obecności połowy wszystkich członków , w razie:

– działalności sprzecznej z w/w Statutem

4.   trwałej absencji

…… Honorowe członkostwo – fajny pomysł – do przedyskutowania….

…..Tworzenie sekcji w kole….jak wyżej

Rozdział III

WŁADZE KOŁA

Art.11

Władzami Koła są:

 1. Zgromadzenie członków, zwane dalej Zgromadzeniem
 2. Zarząd Koła, zwany dalej  Zarządem

Art.12

Kadencja Zarządu Koła trwa rok

Art. 13

1.   Postanowienia wszystkich władz Koła zapadają jawnie, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2.   Bezwzględną większością głosów przy obecności połowy członków Koła podejmuje się uchwały dotyczące:

1)zmian statutu

2)odwołania przewodniczącego

3)odwołania członków Zarządu

4) zawieszenia działaności Koła

5) rozwiązania Koła

3.   W sytuacji, o której mowa w punkcie 2. Wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje w przypadku wyznaczenia drugiego terminu Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby członków w pierwszym wyznaczonym do tego terminie.

Art.14

 1. Zgromadzenie członków Koła jest najwyższym  organem władzy w Kole. Prawo do głosowania przysługuje wszystkim członkom Koła. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, ale bez możliwości głosowania przysługuje osobom wskazanym i zaproszonym przez Zarząd.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos
 3. Zarząd zwołuje zgromadzenie
  1. Dla  ważności zgromadzenia wymaga się zawiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem wszystkich członków Koła o jego miejscu i terminie pod rygorem bezwzględnej nieważności. Przez zawiadomienie rozumie się stosowną informację na stronie internetowej koła lub e-mail do jego członków.
  2. W razie stwierdzenia braku wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków  Zarząd wyznacza  niezwłocznie inny termin zgromadzenia, które jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków
  3. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1)uchwalanie programu działania Koła

2)uchwalanie zmian Statutu

3)wybór członków zarządu

4)udzielanie absolutorium członkom zarządu

5)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu

6)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Koła
7)rozpatrywanie skarg członków koła na działania Zarządu

8) rozwiązanie Koła

9) nadawanie statusu „honorowego” członkostwa

Art.15

 1. Zarząd składa się z 4 członków wybranych przez Zgromadzenie:

1)Przewodniczącego

2) dwóch Wiceprzewodniczących

3)Sekretarza

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach
 2. Do kompetencji zarządu należy:

1)przyjmowanie nowych członków koła

2)reprezentowanie koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu

3)kierowanie bieżącą pracą koła

4)zarządzanie funduszami i majątkiem koła

5) przewodniczenie spotkaniom Koła

4.   Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz stowarzyszenia

5.Zarząd podejmuje decyzje i przyjmuje uchwały większością 3/4 albo 2/3 głosów

6. Odwołanie od uchwał  Zarządu rozpatruje Zgromadzenie na wniosek ¼ składu Koła

7. Sekretarz pełni również funkcję skarbnika

Art.16

Zarząd ulega rozwiązaniu przed upływem kadencji na mocy:

1)uchwały zgromadzenia (trzeba określić kiedy)

2)uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów

3)nie udzielenia Zarządów absolutorium

Art.17

W razie zmniejszenia się składu Koła, uzupełnienie następuje na drodze kooptacji dokonanej przez Zgromadzenia

Art.18

1.Majętek Koła stanowią darowizny, zapisy oraz składka członkowska

2. Zasady przyznawania dotacji określają odrębne przepisy

3. Do reprezentowania Koła oraz zaciągania zobowiązań upoważnienie są 2 członkowie Zarządu działający łącznie

Art. 19

 1. Koło ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia lub w innych przypadkach określonych w przepisach
 2. W/w uchwale Zgromadzenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Koła

Art. 20

O wszelkich zmianach w statucie Koła, Zarząd powiadamia Rektorat w terminie 14 dni od podjecia uchwały.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: