Zmierzch ideologii w postmodernizmie na przykładzie USA

Marzec 9, 2009

Epoka ponowoczesności sprowadziła wszystkie tradycyjne ideologie polityczne do terminu bezużytecznych „metanarracji”.  Przestano także oddawać kult absolutnej prawdzie i przekonaniu o słuszności idei.

Absolutyzm etyczny pokrył się grubą warstwą kurzu i został zastąpiony relatywizmem moralnym. Ideologię zastąpiono pragmatyzmem, nie ufano ani nie tracono czasu na kontemplowanie abstrakcyjnych idei.
Takim torem potoczyły się wypadki w Stanach Zjednoczonych.

Ukształtowanie się systemu dwupartyjnego jest jednym z najznamienitszych dowodów na to jakże trafne jest myślenie pragmatyczne i tendencje postmodernistyczne w polityce.

Parę wieków temu Alexis de Tocqueville w swej pracy „O demokracji w Ameryce”
wykazał iż Amerykanie nigdy tak naprawdę nie pasjonowali się w radykalnych ideach i nigdy też ślepo nie kierowali się jakąkolwiek teorią.
W obecnej amerykańskiej rzeczywistości politycznej mamy do czynienia ze zjawiskiem homogenizacji programów politycznych, zwłaszcza dwóch wiodących, partii w USA.

Malwina Bułkowska

Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 10:30 w sali 105 w Instytucie Politologii.

Reklamy

Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku

Marzec 4, 2009

Katedra Systemów Politycznych UŁ

oraz

Koło Naukowe Politologów UŁ

Zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.


Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku


Która odbędzie się

13 maja 2009

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

90-127 Łódź, ul. Składowa 43


Życie w globalizującym się świecie sprawia, iż społeczność międzynarodowa musi stawać, przed coraz bardziej złożonymi, wyzwaniami. Specyfika współczesności odgórnie nakazuje nieustanne weryfikowanie i konfrontowanie polityki międzynarodowej z rzeczywistością. Nowe problemy i zagrożenia nie dotyczą wyłącznie aktorów państwowych. Ich zasięg obejmuje całe społeczności, organizacje międzynarodowe oraz jednostki.

Cel i główne założenia konferencji:

Celem konferencji jest zaprezentowanie różnych punktów widzenia na globalne problemy i wyzwania współczesnego świata. Organizatorzy pragną podjąć próbę systematyzacji i konkretyzacji zagrożeń i wyzwań, jakie niosą ze sobą procesy globalizacyjne. W trakcie konferencji poruszona zostanie tematyka z zakresu:

· Międzynarodowego terroryzmu

· Współczesnych konfliktów zbrojnych

· Przestępczości zorganizowanej

· Proliferacji broni masowego rażenia

· Służb specjalnych

· Demokracji i praw obywatelskich

· Energetyki

· Służby zdrowia oraz demografii

· Ochrony środowiska naturalnego

· Wyzwań dla polityki najważniejszych graczy międzynarodowych

Zgłoszenie

Osoby chcące wziąć udział w konferencji powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Koła Naukowego Politologów UŁ.

Wystąpienie

Od Uczestników konferencji oczekuje się merytorycznego wystąpienia, które nie będzie dłuższe niż 15 minut oraz prezentacji multimedialnej.

Terminarz:

· Do 15 kwietnia 2009 należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz krótki abstrakt swojego wystąpienia

· Do 22 kwietnia 2009 organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu zgłoszenia

· 13 maja 2009 – Konferencja

Organizatorzy nie zapewniają dofinansowania przejazdu, ani noclegu – nie przewidujemy także opłaty konferencyjnej. Organizatorzy mogą pomóc w zakresie szukania noclegów przez uczestników.

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w roku akademickim 2009/2010. Publikacja będzie spełniać wszystkie wymogi pracy naukowej (numer ISBN oraz recenzja).

Formularz zgłoszeniowy


Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku (Ogólnopolska konferencja naukowa)

Grudzień 9, 2008

Obszar postsowiecki targany rożnego rodzaju problemami i zagrożeniami jest szerokim stanowi szerokie pole do dyskusji akademickich i naukowych. Organizatorzy, w trakcie trwania konferencji, chcieliby poruszyć problemy natury ekonomicznej, politycznej, etnicznej, militarnej i religijnej dawnego obszaru Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Koło Naukowe Politologów wraz z Katedrą Systemów Politycznych chciałoby zaprosić wszystkich serdecznie na konferencję naukową pt. Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia w Sali Rady Wydziału (Instytut Politologii)

Program wydarzenia:

Panel VIP 9:00 – 10:15 – Przewodnicząca obrad: dr Małgorzata Rączkiewicz

dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki) – Hybrydy autorytarno-demokratyczne na obszarze postradzieckim

dr Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki) – Rosyjskie koncepcje bezpieczeństwa dla Europy Środkowo-Wschodniej

Panel I 10:30-11:45 – Prowadząca panel: Malwina Bułkowska

  1. mgr Olga Nadskakuła (Uniwersytet Łódzki) – Swoi czy obcy- Rosja wobec krajów byłego ZSRR
  2. Julia Gliwińska – Kotynia (Uniwersytet Łódzki) – Problem Morza Aralskiego jako spuścizna po ZSRR
  3. mgr Anna Głąb (Szkoła Główna Handlowa) – Kolos na glinianych nogach czy opoka nowego systemu finansowego? – gospodarka rosyjska w obliczu kryzysu
  4. Paweł Góralski (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu) – Handel zagraniczny Federacji Rosyjskiej 1995-2007

Panel II 12:00-13:30 – Prowadzący panel: Maciej Pawłowski

1. mgr Przemysław Ozierski (Uniwersytet Warszawski) – „Reglamentowana wojna” – konflikt gruzinsko-rosyjski jako politycznie ograniczona operacja zbrojna

2. Paweł Fleisher (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Gruzja – analiza strategiczna konfliktu

3. mgr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński) – Sytuacja geopolityczna w basenie czarnomorskim po wojnie w Gruzji (wzajemne relacje Rosja, Gruzja, Ukraina)

4. Joanna Dziuba(Uniwersytet Łódzki/Uniwersytetu im.  Czawczawadze) – Gruzińska opozycja a perspektywy zmiany elity rzadzacej

5. mgr Tomasz Wejman (Uniwersytet Warszawski) – Bezpieczeństwo narodowe Republiki Armenii na tle niestabilnej sytuacji na Zakaukaziu

13:30-14:15- przerwa w obradach

Panel III 14:15-15:15 – Prowadzący panel: Łukasz Bednarek

  1. mgr Igor Tsvirkun (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Społeczeństwo informacyjne na Ukrainie: problem rozwoju strategicznego
  2. Jakub Woźniak (Uniwersytet Łódzki) – Sytuacja polityczna na Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji”
  3. Przemysław Wereszko (Uniwersytet Łódzki) – Status języka rosyjskiego na Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego

Panel IV 15:30 – 17:00 – Prowadząca panel: Agnieszka Berger

  1. mgr Agata Włodarska (Uniwersytet Łódzki) – Litwa, Łotwa, Estonia – droga do niepodległości
  2. Ewa Litke (Uniwersytet Łódzki)Polityka neutralności Finlandii po II wojnie światowej w kontekście stosunków z ZSRR
  3. Szymon Malinowski (Uniwersytet Łódzki) – Mongolia – w uścisku Rosji i Chin

Postsowiecka rosja


„Koniec historii”…demokracji?

Listopad 26, 2008

Witam,

chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na najbliższe spotkanie KNP pt. „Koniec historii”…demokracji?, które będzie poruszać newralgiczne aspekty ówczesnych reżimów demokratycznych. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie „dokąd zmierza demokracja?”. Spotkanie poprowadzi Szymon Malinowski.

Termin i miejsce spotkania: piątek 29 listopada, sala 216, godzina 13:40.


Konflikty i spory międzynarodowe. Uwarunkowania i konsekwencje społeczno – polityczne.

Październik 16, 2008

Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie.

Koło Naukowe Politologów, ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów WSMiP UŁ, i nie tylko, na sesję naukową organizowaną przez Katedrę Historii Stosunków Międzynarodowych, Katedrę Systemów Politycznych oraz KNP UŁ. Tematem spotkania będą wojny, konflikty zbrojne oraz spory międzynarodowe i wewnętrzne XX wieku. Zaprezentowane zostanie również nowatorskie spojrzenie na problemy zagrożeń asymetrycznych oraz procesów globalizacyjnych rządzących naszą rzeczywistością.

W imieniu organizatorów, chciałbym wszystkich zaprosić serdecznie na 21 października (wtorek) 2008 do Sali Rady Wydziału WSMiP od godziny 9:30.

Program konferencji:

sesja I. godz. 9:30 – 11:00

konflikty o charakterze politycznym i wojskowym

prowdzący: dr małgorzata rączkiewicz

1. Woda, jako czynnik konfliktogenny na przykładzie konfliktu izraelsko – palestyńskiego – Maciej Pawłowski, Uniwersytet Łódzki

2. Wpływ dyplomacji watykańskiej na pokojowe rozwiązanie konfliktu pomiędzy Chile a Argentyną w 1978 r. – Joanna Olechnowicz, Uniwersytet Łódzki

3. Czechosłowacja, Francja i USA, a państwo Izrael w latach 1947 – 1974 – Piotr Solecki, Uniwersytet Łódzki

4. Korea: konflikt czy współpraca – mgr Andrzej Bober, Uniwersytet Łódzki

5. Druga wojna kongijska 1998 2003mgr Łukasz Błoch

6. Strategie przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym – mgr Marcin Wijatkowski, Uniwersytet Łódzki

sesja I. godz. 11:15 – 12:30

konflikty o charakterze politycznym i wojskowym

prowdzący: maciej pawłowski

1. Argentyna lat siedemdziesiątych – wewnętrzne uwarunkowania konfliktu – mgr Anna Górska, Uniwersytet Łódzki

2. Konflikty żywnościowe w krajach postkolonialnych – mgr Wioletta Bernacka, Uniwersytet Łódzki

3. Problemy mniejszości rosyjskojęzycznej w Estonii – mgr Agata Włodarska, Uniwersytet Łódzki

4. Teoretyczne aspekty pogranicza sportu i polityki – mgr Michał Kobierecki, Uniwersytet Łódzki

5. Kosowo: sytuacja społeczno – polityczna – mgr Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki

6. Prywatyzacja wojskowości w świetle globalnych zagrożeń asymetrycznych – Maciej Peter – Wirski

Podsumowanie obrad: dr Małgorzata Rączkiewicz

Maciej Pawłowski


Fakty i mity o stosunkach państwo – kościół

Maj 9, 2008

Wciąż spotykamy się ze stanowczymi deklaracjami rozdziału kościoła od państwa. Często jednak słyszymy również zarzuty (dobiegające z obu stron) o łamaniu tej „podstawowej”, dla funkcjonowaniu obu podmiotów, zasady. W komentarzach mediów, polityków i przedstawicieli kościoła napotykamy na wiele nieścisłości dotyczących współdziałania społeczeństwa politycznego i wspólnoty wiernych. W pracy tej podejmuję próbę uporządkowania tej znanej i nieznanej nam zarazem kwestii. Pierwsza część dotyczyć będzie odniesienia państwa wobec różnych ruchów religijnych. W drugiej zaś części zaprezentuje relację odwrotną, na przykładzie stosunku Kościoła katolickiego (po części również kościołów chrześcijańskich), który jest dominującym wyznaniem w Polsce jak i wielu krajach Europy, do kwestii polityczno-społeczno-ekonomicz

nych.I część:
Czym jest więc rozdział państwa i kościoła?
Jakie jest jego historyczne podłoże?
Czy całkowity rozłam państwa i kościoła jest możliwy?
Z jakimi rozwiązaniami prawnymi dla funkcjonowania kościołów i ruchów religijnych mamy do czynienia w Polsce i na świecie?
Jakie wypływają z tego prawa i obowiązki dla państwa i kościołów?
Czy kościoły i ruchy religijne rzeczywiście nie maj żadnego prawa działalności w sferach politycznych, społecznych i gospodarczych?

II część:
Fakty i mity o katolickiej nauce społecznej.

Szymon Malinowski
Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 13 maja, o godzinie 11:30 w sali 214

Działalność Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej

Kwiecień 24, 2008

Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, CCASG), inaczej nazywana Radą Współpracy Zatoki (Gulf Cooperation Council, GCC) powstała 25 maja 1981 roku. W skład organizacji wchodzi 6 państw obszaru Zatoki Perskiej. Zaliczają się do nich: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Katar, Oman oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.
W pracy zamierzam opisać powstanie i cele organizacji, dokonania integracyjne na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej oraz plany działania zatwierdzone na najbliższe lata. Omówię także główne obszary współpracy. Przedstawię założenia i etapy wprowadzania unii celnej i wspólnego rynku w ramach organizacji oraz plany ustanowienia wspólnej waluty dla państw CCASG – Khaleeji. Omówiona zostanie także współpraca CCASG z Unią Europejską.
Łukasz Błoch

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 29 kwietnia, o godzinie 11:30 w sali 214