Pamięć historyczna, jako czynnik destabilizujący stosunki międzynarodowe na Bałkanach

Marzec 24, 2009

W swoim wystąpieniu chciałbym wykazać, iż negatywna świadomość historyczna stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej. Termin negatywnej świadomości historycznej rozumiany będzie tutaj jako pamięć zbiorowa doznanych krzywd z ręki sąsiedniego narodu. Głównym polem analizy będą w tym przypadku zaszłości historyczne między społecznościami bośniackich Muzułmanów, Chorwatów, Serbów oraz Słoweńców. W toku pracy postaram się wykazać ich znaczenie w powstaniu i eskalacji konfliktów w okresie rozpadu Jugosławii. Postaram się również określić stopnień, w jakim wspólne przeżycia wpływają na współpracę państw regionu na przełomie XX i XXI wieku. Dla uzupełnienia pracy nakreślę sposoby, dzięki którym wpływ negatywnej świadomości historycznej jest niwelowany oraz jak rysują się dalsze perspektywy wpływu owej świadomości na współpracę międzynarodową w ujęciu globalnym.

Bartosz Wiśniewski

Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 10:30 w sali 105 w Instytucie Politologii.

Reklamy

Zmierzch ideologii w postmodernizmie na przykładzie USA

Marzec 9, 2009

Epoka ponowoczesności sprowadziła wszystkie tradycyjne ideologie polityczne do terminu bezużytecznych „metanarracji”.  Przestano także oddawać kult absolutnej prawdzie i przekonaniu o słuszności idei.

Absolutyzm etyczny pokrył się grubą warstwą kurzu i został zastąpiony relatywizmem moralnym. Ideologię zastąpiono pragmatyzmem, nie ufano ani nie tracono czasu na kontemplowanie abstrakcyjnych idei.
Takim torem potoczyły się wypadki w Stanach Zjednoczonych.

Ukształtowanie się systemu dwupartyjnego jest jednym z najznamienitszych dowodów na to jakże trafne jest myślenie pragmatyczne i tendencje postmodernistyczne w polityce.

Parę wieków temu Alexis de Tocqueville w swej pracy „O demokracji w Ameryce”
wykazał iż Amerykanie nigdy tak naprawdę nie pasjonowali się w radykalnych ideach i nigdy też ślepo nie kierowali się jakąkolwiek teorią.
W obecnej amerykańskiej rzeczywistości politycznej mamy do czynienia ze zjawiskiem homogenizacji programów politycznych, zwłaszcza dwóch wiodących, partii w USA.

Malwina Bułkowska

Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 10:30 w sali 105 w Instytucie Politologii.


„Koniec historii”…demokracji?

Listopad 26, 2008

Witam,

chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na najbliższe spotkanie KNP pt. „Koniec historii”…demokracji?, które będzie poruszać newralgiczne aspekty ówczesnych reżimów demokratycznych. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie „dokąd zmierza demokracja?”. Spotkanie poprowadzi Szymon Malinowski.

Termin i miejsce spotkania: piątek 29 listopada, sala 216, godzina 13:40.


Konflikty i spory międzynarodowe. Uwarunkowania i konsekwencje społeczno – polityczne.

Październik 16, 2008

Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie.

Koło Naukowe Politologów, ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów WSMiP UŁ, i nie tylko, na sesję naukową organizowaną przez Katedrę Historii Stosunków Międzynarodowych, Katedrę Systemów Politycznych oraz KNP UŁ. Tematem spotkania będą wojny, konflikty zbrojne oraz spory międzynarodowe i wewnętrzne XX wieku. Zaprezentowane zostanie również nowatorskie spojrzenie na problemy zagrożeń asymetrycznych oraz procesów globalizacyjnych rządzących naszą rzeczywistością.

W imieniu organizatorów, chciałbym wszystkich zaprosić serdecznie na 21 października (wtorek) 2008 do Sali Rady Wydziału WSMiP od godziny 9:30.

Program konferencji:

sesja I. godz. 9:30 – 11:00

konflikty o charakterze politycznym i wojskowym

prowdzący: dr małgorzata rączkiewicz

1. Woda, jako czynnik konfliktogenny na przykładzie konfliktu izraelsko – palestyńskiego – Maciej Pawłowski, Uniwersytet Łódzki

2. Wpływ dyplomacji watykańskiej na pokojowe rozwiązanie konfliktu pomiędzy Chile a Argentyną w 1978 r. – Joanna Olechnowicz, Uniwersytet Łódzki

3. Czechosłowacja, Francja i USA, a państwo Izrael w latach 1947 – 1974 – Piotr Solecki, Uniwersytet Łódzki

4. Korea: konflikt czy współpraca – mgr Andrzej Bober, Uniwersytet Łódzki

5. Druga wojna kongijska 1998 2003mgr Łukasz Błoch

6. Strategie przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym – mgr Marcin Wijatkowski, Uniwersytet Łódzki

sesja I. godz. 11:15 – 12:30

konflikty o charakterze politycznym i wojskowym

prowdzący: maciej pawłowski

1. Argentyna lat siedemdziesiątych – wewnętrzne uwarunkowania konfliktu – mgr Anna Górska, Uniwersytet Łódzki

2. Konflikty żywnościowe w krajach postkolonialnych – mgr Wioletta Bernacka, Uniwersytet Łódzki

3. Problemy mniejszości rosyjskojęzycznej w Estonii – mgr Agata Włodarska, Uniwersytet Łódzki

4. Teoretyczne aspekty pogranicza sportu i polityki – mgr Michał Kobierecki, Uniwersytet Łódzki

5. Kosowo: sytuacja społeczno – polityczna – mgr Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki

6. Prywatyzacja wojskowości w świetle globalnych zagrożeń asymetrycznych – Maciej Peter – Wirski

Podsumowanie obrad: dr Małgorzata Rączkiewicz

Maciej Pawłowski


Fakty i mity o stosunkach państwo – kościół

Maj 9, 2008

Wciąż spotykamy się ze stanowczymi deklaracjami rozdziału kościoła od państwa. Często jednak słyszymy również zarzuty (dobiegające z obu stron) o łamaniu tej „podstawowej”, dla funkcjonowaniu obu podmiotów, zasady. W komentarzach mediów, polityków i przedstawicieli kościoła napotykamy na wiele nieścisłości dotyczących współdziałania społeczeństwa politycznego i wspólnoty wiernych. W pracy tej podejmuję próbę uporządkowania tej znanej i nieznanej nam zarazem kwestii. Pierwsza część dotyczyć będzie odniesienia państwa wobec różnych ruchów religijnych. W drugiej zaś części zaprezentuje relację odwrotną, na przykładzie stosunku Kościoła katolickiego (po części również kościołów chrześcijańskich), który jest dominującym wyznaniem w Polsce jak i wielu krajach Europy, do kwestii polityczno-społeczno-ekonomicz

nych.I część:
Czym jest więc rozdział państwa i kościoła?
Jakie jest jego historyczne podłoże?
Czy całkowity rozłam państwa i kościoła jest możliwy?
Z jakimi rozwiązaniami prawnymi dla funkcjonowania kościołów i ruchów religijnych mamy do czynienia w Polsce i na świecie?
Jakie wypływają z tego prawa i obowiązki dla państwa i kościołów?
Czy kościoły i ruchy religijne rzeczywiście nie maj żadnego prawa działalności w sferach politycznych, społecznych i gospodarczych?

II część:
Fakty i mity o katolickiej nauce społecznej.

Szymon Malinowski
Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 13 maja, o godzinie 11:30 w sali 214

Działalność Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej

Kwiecień 24, 2008

Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, CCASG), inaczej nazywana Radą Współpracy Zatoki (Gulf Cooperation Council, GCC) powstała 25 maja 1981 roku. W skład organizacji wchodzi 6 państw obszaru Zatoki Perskiej. Zaliczają się do nich: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Katar, Oman oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.
W pracy zamierzam opisać powstanie i cele organizacji, dokonania integracyjne na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej oraz plany działania zatwierdzone na najbliższe lata. Omówię także główne obszary współpracy. Przedstawię założenia i etapy wprowadzania unii celnej i wspólnego rynku w ramach organizacji oraz plany ustanowienia wspólnej waluty dla państw CCASG – Khaleeji. Omówiona zostanie także współpraca CCASG z Unią Europejską.
Łukasz Błoch

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 29 kwietnia, o godzinie 11:30 w sali 214


Somalia – droga ku upadkowi

Kwiecień 11, 2008

Praca dzieli się na pięć części uporządkowanych chronologicznie. Pierwsze cztery są opisem wydarzeń, które rzutowały na obecne, burzliwe dzieje Somalii. Wiadomo, że współcześnie kraj ten uznawany jest za tzw. państwo upadłe, toteż staram się odpowiedzieć na pytanie dlaczego ludzie tam żyjący doprowadzili swoją ojczyznę do tak złego stanu. W piątej części zamieściłem opis wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli interwencję armii etiopskiej. Na końcu zawarłem kilka możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji w najbliższej przyszłości.

Jerzy Zajączkowski

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 15 kwietnia, o godzinie 11:30 w sali 214