IV edycja Akademii Politologicznej Politeja.pl

Styczeń 30, 2010

W dniach 11-12 marca 2010 r. odbędzie się w Toruniu IV edycja Akademii Politologicznej Politeja.pl – cyklu wykładów, warsztatów
i dyskusji, odbywających się w kolejnych ośrodkach politologicznych całej Polski. Temat toruńskiego spotkania to „Polityka bez ideologii?”.  Organizatorami Akademii są Studenckie Koło Myśli Politycznej UMK oraz portal politologiczny Politeja.pl.

Zachęcamy wszystkich studentów i doktorantów do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji znajdziecie pod adresem:
http://www.politeja.pl/akademia/

Reklamy

„Dwa lata rządu Donalda Tuska”

Grudzień 5, 2009

Zapraszamy wszystkich studentów na debatę podsumowującą 2 lata rządu Donalda Tuska, która odbędzie się 8 grudnia (wtorek)
o godzinie 16.40 w sali 108.

Debatę poprowadzi dr Michał Słowikowski.

W debacie wezmą udział członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Forum Młodych PiS oraz Federacji Młodych Socjaldemokratów.


Polityka regionalna mocarstw

Listopad 6, 2009

Katedra Systemów Politycznych UŁ

oraz

Koło Naukowe Politologów UŁ

Zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Regionalna polityka mocarstw

Która odbędzie się

16 grudnia 2009

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

90-127 Łódź, ul. Składowa 43

Sala Konferencyjna 12 (ISP)

Program:

Rejestracja uczestników 09.00 – 09.45

1. Panel otwierający 10.00 – 11.15

Otwarcie obrad: Dr Małgorzata Rączkiewicz

Prowadzenie: Maciej Pawłowski

Dr Ryszard Machnikowski (Uniwersytet Łódzki) – Regionalna Polityka Mocarstw – uwagi wstępne

Dr Jacek Reginia – Zacharski (Uniwersytet Łódzki) – Brytyjska Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – Zjednoczone Królestwo
we współczesnym świecie

Mgr Robert Czulda (Uniwersytet Łódzki) – Miejsce Europy w polityce wojskowej Stanów Zjednoczonych

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

2. Panel Transatlantycki 11.30 – 13.15

Prowadzenie: Joanna Dziuba

Mgr Maciej Peter Wirski (Uniwersytet Łódzki) – Wpływ korporacji transnarodowych
na kształtowanie regionalnej oraz globalnej polityki we współczesnym systemie międzynarodowym

Mgr Łukasz Scheffs (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Interwencja
w Iraku a uregulowania prawno – międzynarodowe – nowa polityka Stanów Zjednoczonych

Paweł Fleischer (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Rola programów wsparcia bezpieczeństwa rządu Stanów Zjednoczonych
w kształtowaniu polityki regionalnej

Bartosz Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki) – Misja Althea jako przykład współpracy UE
i USA

Karolina Korczyk (Uniwersytet Łódzki) – Umacnianie dominującej pozycji Unii Europejskiej w regionie na przykładzie polityki prowadzonej wobec wybranych państw rozszerzenia 2004

Marcin Włodarczyk (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) – NATO
w obliczu wieku emerytalnego. Śmierć naturalna czy druga młodość?

13.15 – 13.45 Przerwa na obiad

3. Panel Rosyjski 13.45 – 15.15

Prowadzenie: Jakub Woźniak

Mgr Anna Głąb (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Razem czy osobno? Zderzenie polityki interregionalnej i intraregionalnej
w Federacji Rosyjskiej

Mgr Olga Nadskakuła (Uniwersytet Łódzki) – Rosyjskie interesy narodowe – na podstawie dokumentów strategicznych Federacji Rosyjskiej

Mgr Sławomir Buski (Uniwersytet Łódzki) – Konflikty etnopolityczne jako instrument polityki mocarstwowej, na przykładzie polityki rosyjskiej na Południowym Kaukazie

Mgr Mariusz Ruszel (Uniwersytet Łódzki) – Dyplomacja energetyczna instrumentem polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej

Łukasz Święcicki (Akademia Podlaska) – Dążenie Federacji Rosyjskiej do przywrócenia mocarstwowej pozycji w Europie Wschodniej

15.15 – 15.30 Przerwa na kawę

4. Panel Azjatycki 15.30 – 16.45

Prowadzenie: Malwina Bułkowska, Marta Rodziewicz

Mgr Łukasz Błoch (Uniwersytet Łódzki) – Afryka jako zaplecze surowcowe Chin. Kwestia ropy naftowej

Maciej Strzelczyk (Uniwersytet Łódzki) – Polityka regionalna Chińskiej Republiki Ludowej

Tomasz Okraska (Uniwersytet Śląski) – Indie w globalnym
i regionalnym kompleksie bezpieczeństwa w XXI wieku

16.45 Zakończenie konferencji


Pamięć historyczna, jako czynnik destabilizujący stosunki międzynarodowe na Bałkanach

Marzec 24, 2009

W swoim wystąpieniu chciałbym wykazać, iż negatywna świadomość historyczna stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej. Termin negatywnej świadomości historycznej rozumiany będzie tutaj jako pamięć zbiorowa doznanych krzywd z ręki sąsiedniego narodu. Głównym polem analizy będą w tym przypadku zaszłości historyczne między społecznościami bośniackich Muzułmanów, Chorwatów, Serbów oraz Słoweńców. W toku pracy postaram się wykazać ich znaczenie w powstaniu i eskalacji konfliktów w okresie rozpadu Jugosławii. Postaram się również określić stopnień, w jakim wspólne przeżycia wpływają na współpracę państw regionu na przełomie XX i XXI wieku. Dla uzupełnienia pracy nakreślę sposoby, dzięki którym wpływ negatywnej świadomości historycznej jest niwelowany oraz jak rysują się dalsze perspektywy wpływu owej świadomości na współpracę międzynarodową w ujęciu globalnym.

Bartosz Wiśniewski

Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 10:30 w sali 105 w Instytucie Politologii.


Zmierzch ideologii w postmodernizmie na przykładzie USA

Marzec 9, 2009

Epoka ponowoczesności sprowadziła wszystkie tradycyjne ideologie polityczne do terminu bezużytecznych „metanarracji”.  Przestano także oddawać kult absolutnej prawdzie i przekonaniu o słuszności idei.

Absolutyzm etyczny pokrył się grubą warstwą kurzu i został zastąpiony relatywizmem moralnym. Ideologię zastąpiono pragmatyzmem, nie ufano ani nie tracono czasu na kontemplowanie abstrakcyjnych idei.
Takim torem potoczyły się wypadki w Stanach Zjednoczonych.

Ukształtowanie się systemu dwupartyjnego jest jednym z najznamienitszych dowodów na to jakże trafne jest myślenie pragmatyczne i tendencje postmodernistyczne w polityce.

Parę wieków temu Alexis de Tocqueville w swej pracy „O demokracji w Ameryce”
wykazał iż Amerykanie nigdy tak naprawdę nie pasjonowali się w radykalnych ideach i nigdy też ślepo nie kierowali się jakąkolwiek teorią.
W obecnej amerykańskiej rzeczywistości politycznej mamy do czynienia ze zjawiskiem homogenizacji programów politycznych, zwłaszcza dwóch wiodących, partii w USA.

Malwina Bułkowska

Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 10:30 w sali 105 w Instytucie Politologii.


Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku

Marzec 4, 2009

Katedra Systemów Politycznych UŁ

oraz

Koło Naukowe Politologów UŁ

Zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.


Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku


Która odbędzie się

13 maja 2009

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

90-127 Łódź, ul. Składowa 43


Życie w globalizującym się świecie sprawia, iż społeczność międzynarodowa musi stawać, przed coraz bardziej złożonymi, wyzwaniami. Specyfika współczesności odgórnie nakazuje nieustanne weryfikowanie i konfrontowanie polityki międzynarodowej z rzeczywistością. Nowe problemy i zagrożenia nie dotyczą wyłącznie aktorów państwowych. Ich zasięg obejmuje całe społeczności, organizacje międzynarodowe oraz jednostki.

Cel i główne założenia konferencji:

Celem konferencji jest zaprezentowanie różnych punktów widzenia na globalne problemy i wyzwania współczesnego świata. Organizatorzy pragną podjąć próbę systematyzacji i konkretyzacji zagrożeń i wyzwań, jakie niosą ze sobą procesy globalizacyjne. W trakcie konferencji poruszona zostanie tematyka z zakresu:

· Międzynarodowego terroryzmu

· Współczesnych konfliktów zbrojnych

· Przestępczości zorganizowanej

· Proliferacji broni masowego rażenia

· Służb specjalnych

· Demokracji i praw obywatelskich

· Energetyki

· Służby zdrowia oraz demografii

· Ochrony środowiska naturalnego

· Wyzwań dla polityki najważniejszych graczy międzynarodowych

Zgłoszenie

Osoby chcące wziąć udział w konferencji powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Koła Naukowego Politologów UŁ.

Wystąpienie

Od Uczestników konferencji oczekuje się merytorycznego wystąpienia, które nie będzie dłuższe niż 15 minut oraz prezentacji multimedialnej.

Terminarz:

· Do 15 kwietnia 2009 należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz krótki abstrakt swojego wystąpienia

· Do 22 kwietnia 2009 organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu zgłoszenia

· 13 maja 2009 – Konferencja

Organizatorzy nie zapewniają dofinansowania przejazdu, ani noclegu – nie przewidujemy także opłaty konferencyjnej. Organizatorzy mogą pomóc w zakresie szukania noclegów przez uczestników.

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w roku akademickim 2009/2010. Publikacja będzie spełniać wszystkie wymogi pracy naukowej (numer ISBN oraz recenzja).

Formularz zgłoszeniowy


Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku (Ogólnopolska konferencja naukowa)

Grudzień 9, 2008

Obszar postsowiecki targany rożnego rodzaju problemami i zagrożeniami jest szerokim stanowi szerokie pole do dyskusji akademickich i naukowych. Organizatorzy, w trakcie trwania konferencji, chcieliby poruszyć problemy natury ekonomicznej, politycznej, etnicznej, militarnej i religijnej dawnego obszaru Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Koło Naukowe Politologów wraz z Katedrą Systemów Politycznych chciałoby zaprosić wszystkich serdecznie na konferencję naukową pt. Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia w Sali Rady Wydziału (Instytut Politologii)

Program wydarzenia:

Panel VIP 9:00 – 10:15 – Przewodnicząca obrad: dr Małgorzata Rączkiewicz

dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki) – Hybrydy autorytarno-demokratyczne na obszarze postradzieckim

dr Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki) – Rosyjskie koncepcje bezpieczeństwa dla Europy Środkowo-Wschodniej

Panel I 10:30-11:45 – Prowadząca panel: Malwina Bułkowska

  1. mgr Olga Nadskakuła (Uniwersytet Łódzki) – Swoi czy obcy- Rosja wobec krajów byłego ZSRR
  2. Julia Gliwińska – Kotynia (Uniwersytet Łódzki) – Problem Morza Aralskiego jako spuścizna po ZSRR
  3. mgr Anna Głąb (Szkoła Główna Handlowa) – Kolos na glinianych nogach czy opoka nowego systemu finansowego? – gospodarka rosyjska w obliczu kryzysu
  4. Paweł Góralski (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu) – Handel zagraniczny Federacji Rosyjskiej 1995-2007

Panel II 12:00-13:30 – Prowadzący panel: Maciej Pawłowski

1. mgr Przemysław Ozierski (Uniwersytet Warszawski) – „Reglamentowana wojna” – konflikt gruzinsko-rosyjski jako politycznie ograniczona operacja zbrojna

2. Paweł Fleisher (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Gruzja – analiza strategiczna konfliktu

3. mgr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński) – Sytuacja geopolityczna w basenie czarnomorskim po wojnie w Gruzji (wzajemne relacje Rosja, Gruzja, Ukraina)

4. Joanna Dziuba(Uniwersytet Łódzki/Uniwersytetu im.  Czawczawadze) – Gruzińska opozycja a perspektywy zmiany elity rzadzacej

5. mgr Tomasz Wejman (Uniwersytet Warszawski) – Bezpieczeństwo narodowe Republiki Armenii na tle niestabilnej sytuacji na Zakaukaziu

13:30-14:15- przerwa w obradach

Panel III 14:15-15:15 – Prowadzący panel: Łukasz Bednarek

  1. mgr Igor Tsvirkun (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Społeczeństwo informacyjne na Ukrainie: problem rozwoju strategicznego
  2. Jakub Woźniak (Uniwersytet Łódzki) – Sytuacja polityczna na Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji”
  3. Przemysław Wereszko (Uniwersytet Łódzki) – Status języka rosyjskiego na Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego

Panel IV 15:30 – 17:00 – Prowadząca panel: Agnieszka Berger

  1. mgr Agata Włodarska (Uniwersytet Łódzki) – Litwa, Łotwa, Estonia – droga do niepodległości
  2. Ewa Litke (Uniwersytet Łódzki)Polityka neutralności Finlandii po II wojnie światowej w kontekście stosunków z ZSRR
  3. Szymon Malinowski (Uniwersytet Łódzki) – Mongolia – w uścisku Rosji i Chin

Postsowiecka rosja